REJESTRACJA MOJE KONTO MÓJ KOSZYK
Zamówienie na kwotę 0,00 zł
 

Kategorie
Markizy tarasowe
Rolety Zewnętrzne
Bramy Garażowe
Kontakt
e-mailbiuro@brampol.pl
Tel+48 881 608 408
GSM+48 881 608 408
Korzystanie z serwisu
 KARTA GWARANCYJNA

1. PORTOS Sp.J. w Kaliszu jako producent bram rolowanych i rolet okiennych z PCV i aluminium, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 Karty Gwarancyjnej,

udziela gwarancji dla produkowanych przez siebie wyrobów:

- Żaluzje Zewnętrzne - 2 lata

- Bramy i Osłony Rolowane - 2 lata

- Silniki radiowe PORTOS seria S - 2 lata

- Silniki przewodowe PORTOS seria S, PORTOS DELUX, SOMFY, ELERO - 5 lat

2. Reklamacje należy złożyć na piśmie w punkcie sprzedaży, w którym sprzedana została roleta lub brama, wraz z dowodem jej zakupu oraz kartą gwarancyjną.

3. Gwarancja liczy się od dnia dokonania odbioru produktu od PORTOS Sp.J.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest całkowite uregulowanie należności za dostarczony towar. Warunek ten nie dotyczy sprzedaży na rzecz osób

fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

5. Ważna karta gwarancyjna zawiera: imię i nazwisko oraz numer uprawnień instalatora (dotyczy instalacji urządzeń elektrycznych) wraz z czytelnym

podpisem, datę oraz miejsce montażu, pieczątkę sprzedającego.

6. W przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego klient zostanie obciążony kosztami obsługi reklamacji poniesionymi przez producenta.

7. Montaż należy wykonać zgodnie z projektem, instrukcją montażu i zasadami sztuki budowlanej, który w żaden sposób nie ogranicza dostępu do

elementów rolety lub bramy tj. klapa rewizyjna, prowadnice.

8. W przypadku zabudowania elementów rolety lub bramy tj. prowadnice, klapa rewizyjna klient zobowiązany jest na własny koszt udostępnić

serwisantowi firmy PORTOS swobodny dostęp umożliwiający naprawę rolety lub bramy, a w przypadku rolet zewnętrznych zamontowanych wyżej niż

na parterze zapewnić podnośnik lub rusztowanie.

9. W przypadku rolet nadstawnych zewnętrzna część skrzynki powinna być zabudowana w 70% od górnej krawędzi rolety.

10. Wszystkie wady powstałe w trakcie produkcji lub wynikające z wad materiału objęte gwarancją, zostaną usunięte w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od

dnia zgłoszenia, przy czym czas usunięcia bardziej skomplikowanych usterek może się wydłużyć.

11. Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek:

- zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem lub elementów stolarki pochodzących od innego producenta, niż stosowane przez PORTOS Sp.J.,

- niewłaściwej obsłudze, zmian w instalacji zasilającej polegającej na zmianie kolejności zasilania, jak i regulacji,

- działanie czynników zewnętrznych (substancje chemiczne, ogień, itp.) oraz włamań,

- zmian konstrukcyjnych oraz napraw przeprowadzonych przez osoby nieupoważnione,

- nieprawidłowego montażu, stwierdzonego przez przedstawiciela PORTOS Sp.J.,

- zastosowania piany montażowej powodującej odkształcenie elementów rolety,

- nieprawidłowej obróbki elewacyjnej, spowodowanej dociśnięciem pokrywy

zewnętrznej rolety lub bramy m.in. styropianem, wełną mineralną, klinkierem, tynkiem lub klejem,

- uszkodzeń mechanicznych powstałych przy odbiorze towaru,

- zużycia elementów,uderzeń, ścierania - w przypadku ślizgaczy stałych w roletach lub bramach,

- klęsk żywiołowych, działania sił natury,

- nieprawidłowego podłączenia pod instalację elektryczną.

- zastosowania przełączników spoza oferty handlowej firmy PORTOS Sp.J.

12. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne i pęknięcia powstałe w trakcie eksploatacji oraz wady dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi normami.

Gwarancja nie obejmuje konserwacji, czyszczenia oraz regulacji produktu przewidzianej w instrukcji. W czasie eksploatacji rolet i bram na powierzchni

pancerza mogą pojawić się otarcia i zarysowania (szczególnie w miejscach zamontowanych ślizgaczy). Uszkodzenia takie nie mogą być podstawą do

reklamacji wyrobu.

13. Usunięcie wady lub naprawa poprzez wymianę produktu wadliwego na produkt wolny od wad nie powoduje rozpoczęcia biegu terminu Gwarancji ani jej wydłużenia.

14. Gwarancji podlegają tylko napędy podłączone zgodnie z „instrukcją podłączenia i regulacji silnika rurowego”, napędy w instalacjach zgodnych z

warunkami technicznymi podłączenia silników radiowych i przewodowych” oraz z obowiązującymi przepisami.

15. Sposób usunięcia usterki pozostaje po stronie PORTOS Sp.J.

16. Klient zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego odbioru wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze

rolet i bram. Za wady jawne uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne typu: rysy, pęknięcia itp. W

przypadku stwierdzenia wad jawnych klient, który zdecyduje się zamontować wadliwy wyrób traci prawo jego reklamowania oraz dochodzenia

naprawy innych szkód spowodowanych wadą wyrobu.

17. PORTOS Sp.J. zastrzega sobie prawo decyzji w określeniu zakresu odpowiedzialności tytułem uszkodzenia (zniszczenia) rolety lub bramy, przy

równoczesnym wyrażeniu zgody na przekazanie sprawy do niezależnego eksperta lub instytutu uzgodnionego między stronami.

18. Gwarancja dotyczy wyłącznie szkód powstałych w przedmiocie umowy i odpowiedzialności PORTOS Sp.J. ograniczona jest do zwrotu wartości

sprzedanych wyrobów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za inne koszty spowodowane wadą wyrobu.

19. Firma PORTOS Sp.J. nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic odcieni elementów składowych rolety tych samych kolorów w szczególności

kolorów drewnopodobnych, a także różnic uwarunkowanych wzorami strukturalnymi koloru. Rozbieżności zależne są od półfabrykatów

dostarczanych przez producentów w różnych odstępach czasu.

20. Gwarancja obowiązuje na terenie krajów, do których PORTOS Sp.J. sprzedał swoje wyroby bezpośrednio.

21. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z

niezgodności towaru z umową.

22. Pakowanie, przechowywanie oraz transport zgodnie z obowiązującymi normami.

23. Klient zapoznał się i akceptuje ogólne warunki sprzedaży i dostawy PORTOS Sp.J.

UWAGI DODATKOWE:

- po zamontowaniu rolet lub bram należy zerwać folię ochronną oraz etykiety samoprzylepne do 3 tygodni po ich zamontowaniu,

- nie należy malować rolet ani bram farbami, bądź lakierem, jak również nanosić jakichkolwiek dodatkowych warstw ochronnych,

- wszelkiego rodzaju zabrudzenia rolet lub bram, np. rdzę, sadzę, zaprawę murarską itp. należy niezwłocznie usunąć,

- do czyszczenia rolet i bram nie należy używać środków chemicznych powodujących uszkodzenia powłok zewnętrznych elementów.

- Elementy sterowania PORTOS, INTRONIC, SOMFY, ELERO - 2 lata

Powrót
Koszyk
   ... jest pusty
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie
Rejestracja konta
Przypomnienie hasła
Informacje
O nas
Kontakt
Dostawa
Referencje
Warunki Gwarancji
Polityka plików cookie
Mapa Sklepu
Katalog produktów